Make your own free website on Tripod.com

Descendants of Haye Louws

Tenth Generation

(Continued)


1589. Aagje Symons Fopma (Grietje Nannes Bosma , Aagje Jans Miedema , Grietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 14 Jun 1872 in Huins, Baarderadeel, Friesland, Nederland.

Aagje married Jan Annes de Vries son of Anne Ypes de Vries and Hinke Hendriks Westerhuis on 16 Jul 1898 in Weidum, Baarderadeel, Friesland, Nederland. Jan was born on 19 Apr 1873 in Baard, Baarderadeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3021 F i Grietje Jans de Vries was born 1 on 13 Nov 1899 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland.

1590. Aafke Symens Fopma (Grietje Nannes Bosma , Aagje Jans Miedema , Grietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 27 Mar 1875 in Huins, Baarderadeel, Friesland, Nederland.

Aafke married Ytzen Ages Feitsma son of Age Jacobs Feitsma and Sytske Oeges Miedema on 18 May 1901 in Weidum, Baarderadeel, Friesland, Nederland. Ytzen was born on 4 Aug 1870 in Boxum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3022 F i Grietje Ytzens Feitsma was born 1 on 22 Jan 1902 in Deinum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland.

1592. Rutger Symens Fopma (Grietje Nannes Bosma , Aagje Jans Miedema , Grietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 13 Aug 1879 in Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland.

Rutger married Sjoerdtje Jans de Jong daughter of Jan Gerrits de Jong and Jantje Durks Dijkstra on 10 Apr 1901 in Weidum, Baarderadeel, Friesland, Nederland. Sjoerdtje was born on 14 Feb 1878 in Wirdum, Baarderadeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3023 M i Symon Rutgers Fopma was born 1 on 12 Jun 1901 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland.

1610. Riemer Lykeles van der Veer (Lykele Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 10 Dec 1870 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. He died on 6 Feb 1919 in Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland.

Riemer married Ymkje Jans Loonstra daughter of Jan Jans Loonstra and Pietje Hyles Feenstra on 17 May 1902 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland. Ymkje was born on 23 Mar 1871 in Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland. She died on 16 Jan 1916 in Leeuwarden, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3024 M i van der Veer was born on 19 Feb 1903 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland. He died 1 on 19 Feb 1903 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland.

1611. Tetje Lykeles van der Veer (Lykele Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 24 Jan 1872 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

Tetje married Johannes Gerbens Oegema son of Gerben Johannes Oegema and Fintje Martens Hoekstra on 9 Nov 1901 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland. Johannes was born on 14 Apr 1870 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3025 M i Gerben Johannes Oegema was born 1 on 28 Nov 1901 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Nederland.

1614. Klaas Taekes Nauta (Pietje Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 28 Apr 1853 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

Klaas married Jelske Dirks de Vries daughter of Dirk Jacobs de Vries and Egbertje Marks Postma on 31 May 1877 in Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland. Jelske was born on 3 Aug 1850 in Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3026 F i Pietje Klazes Nauta was born 1 on 7 Jun 1878 in Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland.
  3027 M ii Dirk Klazes Nauta was born 1 on 11 Jul 1882 in Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland.
  3028 M iii Taeke Klazes Nauta was born 1 on 17 Oct 1887 in Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland.

1620. Sytske Tjalles Hylkema (Gepke Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 20 Jun 1861 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. She died on 25 May 1928 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

Sytske married Arend Alberts de Boer son of Albert Wierds de Boer and Hiltje Joukes Bosma on 2 Dec 1899 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Arend was born on 14 Sep 1861 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. He died on 17 Aug 1942 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3029 F i de Boer was born on 7 Apr 1900 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. She died 1 on 7 Apr 1900 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

1621. Gerk Tjalles Hylkema (Gepke Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 2 Mar 1863 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

Gerk married Grietje Gerks Kooi daughter of Gerk Hendriks Kooi and Gerkje Pieters Hylkema on 18 May 1901 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Grietje was born on 21 Oct 1878 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3030 M i Tjalle Gerks Hylkema was born 1 on 6 Jun 1902 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. He died 2 on 9 Jun 1902 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

1622. Doetje Tjalles Hylkema (Gepke Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 5 Aug 1865 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

Doetje married Siebe Martens van der Bij son of Marten Siebes van der Bij and Marijke Gerhardus van Os on 18 May 1889 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Siebe was born on 3 Aug 1866 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland. He died on 31 Oct 1914 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3031 F i Gepke Siebes van der Bij was born 1 on 18 Oct 1889 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.
        Gepke married Jan Hendrikus Veenstra son of Hendrikus Jacobs Veenstra and Durkje Rienks van Warners on 12 Mar 1910 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland. Jan was born on 21 Oct 1887 in Rottevalle, Achtkarspelen, Friesland, Nederland.
  3032 F ii Maria Siebes van der Bij was born 1 on 22 Jan 1891 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.
        Maria married Sieds Aalzes Veenstra son of Aalze Jakobs Veenstra and Sjoerdtje Siedses Papa on 11 Dec 1914 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland. Sieds was born on 25 Dec 1889 in Rottevalle, Achtkarspelen, Friesland, Nederland.
  3033 M iii van der Bij was born on 21 Mar 1893 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland. He died 1 on 21 Mar 1893 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.
  3034 F iv Antje Siebes van der Bij was born 1 on 25 Mar 1894 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland. She died 2 on 17 Jun 1908 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.
  3035 F v van der Bij was born on 24 Sep 1896 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland. She died 1 on 24 Sep 1896 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.
  3036 F vi Tjitske Siebes van der Bij was born 1 on 21 Mar 1898 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.
  3037 M vii van der Bij was born on 27 May 1899 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland. He died 1 on 27 May 1899 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.
  3038 M viii Marten Siebes van der Bij was born 1 on 24 Aug 1900 in Dragten, Smallingerland, Friesland, Nederland.

1624. Antje Tjalles Hylkema (Gepke Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 2 Dec 1870 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. She died on 24 Mar 1894 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

Antje married Arend Alberts de Boer son of Albert Wierds de Boer and Hiltje Joukes Bosma on 20 Feb 1892 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Arend was born on 14 Sep 1861 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. He died on 17 Aug 1942 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3039 M i Albert Arends de Boer was born 1 on 14 Jun 1892 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

1639. Jilles Jans Tjoelker (Sytske Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 22 Jun 1867 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

Jilles married Sophia Binnes Binnema daughter of Binne Roelofs Binnema and Gerkje Pieters Hylkema on 19 May 1894 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Sophia was born on 31 Jul 1871 in Suawoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3040 M i Jan Jilles Tjoelker was born 1 on 16 Feb 1895 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.
  3041 M ii Binne Jilles Tjoelker was born 1 on 15 Jan 1897 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.
  3042 F iii Gerkje Jilles Tjoelker was born 1 on 15 Apr 1899 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.
  3043 M iv Pieter Jilles Tjoelker was born 1 on 15 Apr 1899 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

1641. Doedtje Jans Tjoelker (Sytske Gerks van der Veer , Gerk Pieters van der Veer , Pietje Eelzes Sinnema , Eelse Tjebbes Sinnema , Tjebbe Aelzes Sinnema , Antje Pieters , Antje Ydes , Yde Hayes Sinnema , Haye ) was born on 6 Jan 1873 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland.

Doedtje married Sjoerd Douwes Zijlstra son of Douwe Pieters Zijlstra and Eeke Tjisses Boersma on 18 May 1895 in Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland. Sjoerd was born on 25 Aug 1870 in Hantumer Uitburen, Westdongeradeel, Friesland, Nederland.

They had the following children:

  3044 M i Douwe Sjoerds Zijlstra was born 1 on 3 Nov 1895 in Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland.
  3045 F ii Sytske Sjoerds Zijlstra was born 1 on 19 Mar 1897 in Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland.
  3046 F iii Eeke Sjoerds Zijlstra was born 1 on 19 Feb 1899 in Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland.
  3047 M iv Jan Sjoerds Zijlstra was born 1 on 15 Aug 1900 in Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland.
  3048 M v Pieter Sjoerds Zijlstra was born 1 on 26 May 1902 in Oostrum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index